Luyện tập Toán 5 – Từ cơ bản đến nâng cao – Đề số 15

Câu 1: Mẹ sinh con lúc mẹ 24 tuổi. 4 năm nữa tuổi con bằng 2/5 tuổi mẹ. Vậy tuổi con hiện nay là …

  A. 12 tuổi B.  10 tuổi C.  11 tuổi D.  14 tuổi

Câu 2: Chữ số 5 trong số thập phân 2,357 có giá trị là …

  A. 5/10 B. 100/5 C. 5/100 D. 5/1000

Câu 3: Đội bóng của một trường học đã thi đấu 15 trận, thắng 9 trận. Vậy tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng đó là……..%.

  A. 40 B. 60 C. 70 D. 50

LUYỆN TẬP ĐỀ SỐ 15


Câu 4: Tìm một phân số, biết nếu thêm vào tử số 7 đơn vị và giữ nguyên mẫu thì ta được phân số mới bằng 1. Nếu giữ nguyên tử số và cộng thêm vào mẫu số 5 đơn vị thì ta được phân số mới bằng 1/3.

  A. 5/11 B. 6/13 C. 5/13 D. 6/11

Câu 5: Phân số nào trong các phân số dưới đây lớn hơn 1?

  A. 1/2 B. 3/2 C. 3/4 D. 2/3

Câu 6: Từ 1 đến 2017 có tất cả……chữ số 1.

  A. 1630 B. 1620 C. 1600 D. 1610

Câu 7: Trong một thị trấn, 60% số hộ gia đình ở đó có trẻ nhỏ, 20% số hộ gia đình có người già và 30% số hộ gia đình không có cả trẻ nhỏ và người già. Vậy tỉ số phần trăm số hộ gia đình trong thị trấn đó có cả người già và trẻ nhỏ là……%.

  A. 15 B. 10 C. 20 D. 20

Câu 8: Tìm một số tự nhiên ở giữa số 70 và 80 biết rằng số đó vừa có thể viết được dưới dạng tổng của hai số tự nhiên liên tiếp, vừa viết được dưới dạng tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp.

  A. 75 B. 65 C. 70 D. 60

Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 3 giờ 15 phút =…….giờ

  A. 3,15 B. 3,35 C. 3,25 D. 3,55

Câu 10: Cho tam giác ABC. E là một điểm nằm trên cạnh BC sao cho BE = 1/2 EC. Nối AE, I là một điểm nằm trên cạnh AE sao cho AI = 2/3 AE. Nối và kéo dài BI, cắt cạnh AC tại D. Biết diện tích tam giác AID là 16cm2. Diện tích tam giác ABC là …

  A. 70cm2 B. 80cm2 C. 60cm2 D. 90cm2

Câu 11: Cho hai hình vuông có hiệu hai chu vi là 80cm, hiệu hai diện tích là 2240 cm2. Độ dài cạnh của hình vuông lớn là…..cm.

  A. 33 B. 68 C. 66 D. 112

Câu 12: Một miếng bìa hình thang có đáy lớn là 9cm, đáy bé là 3cm, chiều cao là 5cm. Diện tích miếng bìa đó là…….cm2.

  A. 30 B. 20 C. 35 D. 25

Câu 13: Tìm một số có hai chữ số biết nếu viết thêm hai chữ số vào bên phải số đó thì được một số mới hơn số đó 1997 đơn vị.

  A. 18 B. 22 C. 20 D. 24

Câu 14: Số thập phân 0,36 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là …

  A. 0,36% B. 3,6% C. 0,0 36% D. 36%

Câu 15: Một giá sách có hai ngăn, chứa tất cả 120 cuốn sách. Nếu chuyển 12 cuốn sách từ ngăn trên xuống ngăn dưới thì số cuốn sách ở ngăn dưới bằng 5/3 số sách ở ngăn trên. Vậy số cuốn sách ở ngăn dưới là …

  A. 64 cuốn sách B. 63 cuốn sách C. 62 cuốn sách D. 61 cuốn sách

Câu 16: Khoảng thời gian từ lúc 6 giờ 20 phút đến 8 giờ kém 20 phút là …

  A. 82 phút B. 80 phút C. 60 phút D. 72 phút

Câu 17: Để đánh số trang của một cuốn sách, bắt đầu từ trang 1, người ta phải dùng tất cả 396 chữ số. Vậy cuốn sách đó có số trang là …

  A. 162 trang B. 164 trang C. 168 trang D. 166 trang

Câu 18: Chọn số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm: 12kg34g = …kg.

  A. 12,034 B. 12,304 C. 12,0034 D. 12,34

Câu 19: Cho nửa hình tròn H (hình bên) . Diện tích hình H là …

  A. 25,12cm2 B. 25,32cm2 C. 25,22cm2 D. 25,02cm2

Câu 20: Trung bình cộng của 4 số là 35. Biết tổng của 3 trong 4 số đó là 113. Tìm số còn lại.

  A. 29 B. 27 C. 26 D. 25

Câu 21: Cho bốn số có trung bình cộng là 32. Nếu số thứ nhất cộng với 3, số thứ hai trừ đi 3, số thứ ba chia cho 3, số thứ tư nhân với 3 thì được bốn số bằng nhau. Tìm số nhỏ nhất trong các số đã cho.

  A. 8 B. 7 C. 6 D. 9

Câu 22: Cho 6 chữ số: 1, 2, 3, 5, 7, 9. Tổng của tất cả các số có 5 chữ số khác nhau mà mỗi số đều chia hết cho 5, lập được từ các chữ số trên là …

  A. 5866608 B. 5866860 C. 5866660 D. 5866680

Câu 23: Tìm X, biết: 2,15 x X = 7,31

  A. 3,4 B. 3,2 C. 3,5 D. 3,3

Câu 24: Tính và tìm cặp bằng nhau

ĐỐI TÁC

C.TY ĐẦU TƯ VÀ P.TRIỂN GIÁO DỤC NHẬT KHANG

MST: 4300811849.
GP do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp.
Địa chỉ: 171 Nguyễn Cư Trinh – TP Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3719 599    -     0987 547 599.
 

 

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
error: Content is protected !!